สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทยเยี่ยมสำรวจ CSSD รพ.มน.

(ดู 292 ครั้ง)

   เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  รก.ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการโครงการเยี่ยมสำรวจคุณภาพระบบการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือแพทย์ (CSSD Thailand Quality Improvement Program) โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับผ่านระบบ Online

   ในการนี้คณะกรรมการได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์นันทิภาสิ์   สิริจินดาดิรัชต์ นายกสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย อาจารย์กัตติกา สุขวัลย์ นักวิชาการอิสระ  อาจารย์นิตยา ฉันทกิจ นักวิชาการอิสระเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ และให้คำแนะนำ 

   ที่ผ่านมาหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อกลาง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างด้านกายภาพ ด้านระบบ ด้านคุณภาพ จากผู้บริหารคณะฯ มาตลอด ทำให้ได้คุณภาพสามารถเข้าร่วมโครงการเยี่ยมสำรวจของสมาคมในครั้งนี้ได้

   ทั้งนี้จากการเยี่ยมสำรวจในครั้งนี้ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับคำแนะนำที่มีประโยชน์อย่างยิ่งจากสามาคมฯ ทางโรงพยาบาลจะได้นำไปพัฒนางานจ่ายกลางของโรงพยาบาลต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 18 ต.ค. 2564 เวลา 13.42 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร