Kick off โครงการอบรมองค์ความรู้แก่ อสม. ด้านการตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง โดยชุดตรวจแอนติเจน (Antigen Test Kit : ATK)

(ดู 423 ครั้ง)

    เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564  ศ.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วม Kick off โครงการอบรมองค์ความรู้แก่ อสม. ด้านการตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง โดยชุดตรวจแอนติเจน (Antigen Test Kit : ATK) โดย มีพิธีเปิดโครงการผ่านระบบออนไลน์ กล่าวเปิด โดย นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   และ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมอบรม และผู้ร่วมงาน โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ต่อจากนั้นพิธีมอบปลอกแขนให้แก่สาธารณสุขอำเภอ 9 อำเภอ และ อสม. วิทยาศาสตร์ ณ อาคารเอนกประสงค์ ตลาดสดเทศบาล 5 (บ้านคลอง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

      การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สามารถนำเอาความรู้ไปแนะนำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดสด เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถใช้ชุดทดสอบ Antigen Test Kit ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อสนับสนุนการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 2 ก.ย. 2564 เวลา 14.29 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร