คณะแพทยศาสตร์ มน.ต้อนรับ ทีมผู้บริหารจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมประชุมและศึกษาดูงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

(ดู 271 ครั้ง)

       เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.30 น. ทีมผู้บริหารและบุคลากรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำโดย  นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   ดำเนินการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขศาสตร์ให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง พัฒนาระบบประกันคุณภาพ ห้องปฏิบัติการด้านชันสูตรโรคและด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด เป็นที่ยอมรับและเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคในในการนี้ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน    ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา และภาควิชาพยาธิวิทยา  ณ   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  พร้อมผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับ

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 9 พ.ย. 2564 เวลา 16.01 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร