กิจกรรมวันเบาหวานโลก ปี 2564

(ดู 262 ครั้ง)

       เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00น.   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก  ปี 2564  นำโดยอาจารย์แพทย์หญิงแพรว  สุวรรณศรีสุข  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และ อาจารย์แพทย์หญิงศรินยา  สัทธานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม  ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

      การจัดโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม เจาะน้ำตาลปลายนิ้ว  คัดกรองเบาหวานขึ้นตา โดยภาควิชาจักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  ตรวจวัดความดันโลหิต คำนวณดัชนีมวลกายการให้ความรู้เกี่ยวกับยาและโภชนาการ การรักษาและป้องกันโรคเบาหวานจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การตอบคำถามชิงรางวัล ฯลฯ  โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ขยายผลสู่ชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 9 พ.ย. 2564 เวลา 16.35 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร