คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร บริจาคเงิน 15,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

(ดู 304 ครั้ง)

    เมื่อวันที่  10 กันยายน 2564  เวลา 14.00  น. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิตฯ และคุณพรทิพย์ น้อยเขมา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ  เป็นตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรคณะฯ มอบเงินบริจาคสมทบทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)เพื่อมอบเงินบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และเพื่อส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ติดเชื้อ COVID -19  โดยมี  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์     เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

     มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 16 ก.ย. 2564 เวลา 16.36 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร