กิจกรรมการตรวจหอพักนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

(ดู 203 ครั้ง)

          วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  นายแพทย์ปิยะ อัศวบุญญาเดช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริหารจัดการทรัพย์สิน  แพทย์หญิงญาศินี  อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ และคณะกรรมการดำเนินงานหอพักนิสิตแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยมอาคารหอพักนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และห้องพักของนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 – 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลนิสิต สอบถามความเป็นอยู่ รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันภายในหอพักของนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยประโยชน์ส่งผลกับนิสิตทั้งด้านการเรียน         และที่พักอาศัย ทางคณะกรรมการดำเนินงานหอพักนิสิตแพทย์ได้ตรวจสอบความปลอดภัย ความพร้อมของการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบด้วย ทางหนีไฟชั้น 1-4 ถังและอุปกรณ์ดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน โดยมีการทดสอบความพร้อมใช้งานหากเกิดอัคคีภัย จากทีมช่างงานบริหารจัดการทรัพย์สิน

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 9 พ.ย. 2563 เวลา 13.50 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร