พิธีกล่าวคำปฏิญาณฯ ต่อร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

(ดู 158 ครั้ง)

          วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีกล่าวคำปฏิญาณจรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย (Thai Medical Student's Code of Conduct) ต่อร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวถึงที่มาของการบริจาคร่างอาจารย์ใหญ่และความสำคัญของการเรียนรู้ โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนิสิตแพทย์เข้าร่วมกิจกรรม ณ ตึกกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตุประสงค์เพื่อให้นิสิตแพทย์ทุกคนได้ระลึกถึงความกตัญญูกตเวทีของอาจารย์ใหญ่ ผู้ซึ่งเป็นผู้เสียสละตนเองให้นิสิตแพทย์ได้ใช้ร่างในการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอันดีให้แก่นิสิตแพทย์ โดยนิสิตแพทย์ร่วมวางพวงมาลัยบนร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อแสดงความรู้คุณ รวมถึงมีคณาจารย์คอยช่วยแนะแนวทางการเรียนในแต่ละโต๊ะปฏิบัติการและนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้แนวทางในการเรียนรู้การศึกษาในรายวิชาต่อไป

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 9 พ.ย. 2563 เวลา 14.12 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร