พิธีเปิดโครงการ “แบ่งศิลป์ปันสุข” ภายใต้แนวคิด “การสิ้นสุดคือจุดเริ่มต้น” (The End is the Beginning)               วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “แบ่งศิลป์ปันสุข” ภายใต้แนวคิด “การสิ้นสุดคือ จุดเริ่มต้น” (The End is the Beginning) ณ ห้องแสดงนิทรรศการ มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ดร.กวิชช์  ธรรมิสร  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ ผู้บริหาร บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และ คณาจารย์ นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ เข้าร่วมในพิธีเปิดประมาณ 80 คน

               โครงการ “แบ่งศิลป์ปันสุข” ภายใต้แนวคิด “การสิ้นสุดคือจุดเริ่มต้น” (The End is the Beginning) เป็นโครงการของ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ จำนวน 21 คน ในรายวิชา 107458 การจัดการศิลปวัฒนธรรม  โดยมีนางสาวปรัชพร พรหมฝาย  หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร. สุธิดา มาอ่อน ที่ปรึกษาโครงการ และคณาจารย์ และนิสิตสาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ร่วมแนะนำ

            โครงการดังกล่าว นิสิตมีการระดมความคิดและสร้างสรรค์ผลงาน แล้วนำมาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการ  เพื่อสร้างบรรยากาศศิลปะ ให้แก่ผู้รับบริการในโรงพยาบาลให้มีความผ่อนคลาย มีกำลังใจในการต่อสู้กับความเจ็บไข้ต่าง ๆ  บุคลากรทางการแพทย์ ก็มีพลังในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขใจ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 10 มีนาคม 2564  งานศิลปะที่จัดแสดงได้แก่ งานศิลปะประเภท จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์  มีผลงานร่วมแสดงดังนี้ ผลงานเดี่ยว 1 ชิ้น  มี 28 ผลงาน ผลงานชุดตั้งแต่  2 – 4 ชิ้น  มี 6  ผลงาน รวมทั้งสิ้น 34 ผลงาน  โดยท่านผู้มีจิตศรัทธาจะสามารถร่วมบริจาคเงิน จัดซื้อผลงานของนิสิตได้ทุกผลงาน  ทั้งนี้ครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมด นิสิตทั้ง 21 คน มอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

          สำหรับห้องแสดงงานศิลปะ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ามูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1 เปิดให้ชมตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ หากท่านผู้มีจิตศรัทธาต้องการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สามารถบริจาคได้ที่ทำการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ หรือบริจาคเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 346-1-45112-0 โดยมูลนิธิจะนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 -5596- 7904, 0- 5596- 7813

             ทางมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในกุศลอันยิ่งใหญ่มา ณ โอกาสนี้


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 24/02/2021 11:45 น.