การบริการผู้ป่วย
บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
บริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
บริการผู้ป่วยนอกเวลา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ
1. ใบกรอกประวัติผู้ป่วยใหม่ /

2. ใบมอบฉันทะ /

3. แบบขอรับบริการข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ / /

สิทธิข้าราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สิทธิข้าราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์ความเป็นเลิศและบริการของโรงพยาบาลมหาลัยนเรศวร
ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวสาร เพิ่มเติม
  ประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม

  ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ONLINE ต่อการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

  ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ONLINE ต่อการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยจะส่งแบบสอบถามความคิดเห็นรูปแบบออนไลน์ ไปที่ NU E -Mail ของท่าน ซึ่งการทำแบบสอบถามความคิดเห็นทางผู้จัดทำจะไม่ทราบตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจะเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 และสามารถส่งแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้หากไม่สามารถเปิดอีเมล์แบบสอบถามนี้ได้ สามารถติดต่อสำนักงานสภา งานสรรหาติดตามและประเมินผล  โทรภายใน 1005

  12/07/2024 10:11:33

  ประกาศ/คำสั่ง

  เข้าสู่ระบบสำหรับบุคลากร


  Username:

  Password:

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง