วิสัยทัศน์

"โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ชั้นนำ ที่ใช้นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างผู้นำระบบสุขภาพ"

พันธกิจ

1. ให้บริการทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากล
2. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำด้านระบบสุขภาพ
3. ส่งเสริมนวัตกรรม วิชาการและงานวิจัย