วิสัยทัศน์

"โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อสร้างสังคมที่มีสุขภาพดี"

พันธกิจ

1. ให้บริการทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากล
2. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตสหวิทยาการ (Interdisciplinary)
3. ส่งเสริมนวัตกรรม วิชาการและงานวิจัย