ตารางการออกตรวจคลินิกผู้ป่วยนอกเวลา
คลินิกที่เปิดบริการ จันทร์ อังคาร   พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
คลินิกอายุรกรรมโรคไต นพ.สุริย์ นพ.สุริย์
คลินิกเบาหวาน/ต่อมไร้ท่อ พญ.ศิดายุ ผศ.พญ.ศรินยา
คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ พญ.ณัฐกรณ์/ผศ.นพ.พงษ์พันธ์ ผศ.นพ.พงษ์พันธ์/นพ.ไพสิฐ พญ.ชาลิณีย์/นพ.เอกณรงค์ นพ.ไพสิฐ
คลินิกอายุรกรรมโรคเลือด ผศ.นพ.รวิสุต ผศ.นพ.เอกอมร
คลินิกระบบทางเดินอาหาร พญ.ศุภณา/ผศ.นพ.เอกวีร์
คลินิกอายุรกรรม ผศ.ดร.นพ.อภิรัตน์/พญ.อชิรญา ผศ.ดร.นพ.อภิรัตน์ ผศ.นพ.วิทวัส
คลินิกผิวหนัง นพ.ธนฉัตร
คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง นพ.วินัฐ ผศ.นพ.วิทวัส
คลินิกอายุรกรรมโรคปอด พญ.อชิรญา ผศ.พญ.สุภาวดี
คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท นพ.วัฒน์กร
คลินิกเลเซอร์ผิวหนัง พญ.นิธินา/นพ.ธนฉัตร พญ.นิธินา
คลินิกหู-คอ-จมูก พญ.พัชรกันย์ พญ.ศุภัคศรัณย์/นพ.จิรณัทย์ พญ.ณัฐภรณ์/พญ.เมษญาวรรณ
คลินิกกุมารเวชกรรม(ทั่วไป) รศ.พญ.สุวรรณี พญ.ชุติมา พญ.นวลลักษณ์/ผศ.พญ.ญาศินี
คลินิกกุมารเวชกรรม(โรคภูมิแพ้) รศ.พญ.สุวรรณี
คลินิกจักษุ นพ.ฉัตรมงคล/นพ.คณินท์/พญ.มยุรี ผศ.นพ.ธเนศ/ผศ.พญ.จีราวัฒน์/ผศ.นพ.ณัฐพงศ์ ผศ.พญ.หญิง/พญ.อรณิชา ผศ.พญ.สิรินันท์
คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท นพ.พีรศิลป์ นพ.จิโรจน์
คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ นพ.ภัทร นพ.พรเทพ นพ.ธนสิทธิ์
คลินิกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก นพ.จักรวิทย์
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป พญ.ปริญญา/ผศ.นพ.เกริกฤทธิ์ พญ.ศิวาพร/พญ.ธนัญชนก พญ.ปริญญา/นพ.จักรวิทย์
คลินิกสูติ-นรีเวช พญ.ภัทรา พญ.พูนสุข พญ.ชัญญา
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ นพ.ก้องภพ/ผศ.นพ.พิรุณ รศ.นพ.ปิติ/พญ.สิริกาญจน์ ผศ.นพ.ณัฐรุจน์ /พญ.สิริกาญจน์ ผศ.นพ.ศุภโชค/ผศ.นพ.อรรควร

สำหรับผู้ดูแล