ตารางการออกตรวจคลินิกผู้ป่วยนอกเวลา
*** กรณีการฝากครรภ์ของคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ให้คนไข้ติดต่อที่จุดคัดกรองด้วยตนเองในวัน-เวลาราชการเท่านั้น (ไม่รับจองการฝากครรภ์ทางโทรศัพท์) ***