ตารางการออกตรวจคลินิกผู้ป่วยนอกเวลา
คลินิกที่เปิดบริการ จันทร์ อังคาร   พุธ พฤหัสบดี
คลินิกอายุรกรรมโรคไต นพ.ธีระชัย ผศ.พญ.สุภินดา นพ.ธีระชัย
คลินิกเบาหวาน/ต่อมไร้ท่อ พญ.ศิดายุ ผศ.พญ.ศรินยา
คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ พญ.ณัฐกรณ์/ผศ.นพ.พงษ์พันธ์ ผศ.นพ.พงษ์พันธ์/นพ.โชติช่วง นพ.โชติช่วง
คลินิกอายุรกรรมโรคเลือด ผศ.นพ.รวิสุต ผศ.นพ.เอกอมร
คลินิกระบบทางเดินอาหาร พญ.ศุภณา ผศ.นพ.เอกวีร์
คลินิกอายุรกรรม ผศ.ดร.นพ.อภิรัตน์/พญ.อชิรญา ผศ.ดร.นพ.อภิรัตน์ นพ.วินัฐ ผศ.นพ.วิทวัส
คลินิกผิวหนัง ผศ.ดร.นพ.ประทีป
คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง นพ.วินัฐ ผศ.นพ.วิทวัส
คลินิกอายุรกรรมโรคปอด พญ.อชิรญา
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู นพ.กฤตานน พญ.สุวรรณิการ์ นพ.กฤตานน
คลินิกหู-คอ-จมูก พญ.พัชรกันย์ นพ.จิรณัทย์ พญ.เมษญาวรรณ
คลินิกกุมารเวชกรรม(ทั่วไป) รศ.พญ.สุวรรณี พญ.ชุติมา พญ.นวลลักษณ์/ผศ.พญ.ญาศินี
คลินิกกุมารเวชกรรม(โรคภูมิแพ้) รศ.พญ.สุวรรณี
คลินิกจักษุ นพ.ฉัตรมงคล/นพ.คณินท์/พญ.มยุรี นพ.ธเนศ/ผศ.พญ.จีราวัฒน์/ผศ.นพ.ณัฐพงศ์ ผศ.พญ.หญิง/พญ.อรณิชา/นพ.ภัทรพงศ์ ผศ.พญ.สิรินันท์/นพ.ณัฐพล
คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท นพ.พีรศิลป์ นพ.จิโรจน์
คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ นพ.ภัทร นพ.พรเทพ นพ.ธนสิทธิ์
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป พญ.ปริญญา พญ.ศิวาพร/นพ.จักรวิทย์
คลินิกสูติ-นรีเวช พญ.พูนสุข
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ นพ.ภุวัส/ผศ.นพ.พิรุณ รศ.นพ.ปิติ/ผศ.นพ.อรรถกร ผศ.นพ.ณัฐรุจน์ /ผศ.นพ.อรรถกร ผศ.นพ.ศุภโชค/ผศ.นพ.อรรควร


 • ผศ.พญ.ศรินยา ออกตรวจวันพฤหัส สัปดาห์ที่ 1,2,3 และ 5 ของเดือน

 • ผศ.พญ. ญาศินี ออกตรวจวันพุธ สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน

 • พญ. นวลลักษณ์ ออกตรวจวันพุธ สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน

 • พญ. พูนสุข ออกตรวจทุกวันพฤหัส สัปดาห์ที่ 1,3,5ของเดือน

 • พญ. พัชรกันต์ ออกตรวจวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1,2 และสัปดาห์สุดท้ายของเดือน

 • ผศ.พญ.สุภินดา ออกตรวจวันอังคารแรกและสุดท้ายของเดือน

 • ผศ.นพ.ณัฐรุจน์ ออกตรวจวันพุธสัปดาห์ที่ 2 และ3 ของเดือน


 • ***กรณีการฝากครรภ์ของคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ให้ติดต่อที่จุดคัดกรองด้วยตนเองในวันเวลาราชการเท่านั้นไม่เกิน 15.00 น. (ไม่รับการจองทางโทรศัพท์)*** 


   Update : 09/22/2022 11:44:36 AM

  สำหรับผู้ดูแล