พิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563  พิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563

                  วันนี้ (8 เมษายน 2564) เวลา 15.00 น. ตามหมายรับสั่งที่ 3200 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนม์และวงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้

                  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ) จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งในปีนี้จัดให้มีพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ จำนวน 62 ร่าง ณ วัดศรีรัตนาราม (วัดจูงนาง) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีคณาจารย์ นิสิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ประมาณ 200 คน ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ครอบครัว ญาติ ของอาจารย์ใหญ่ได้รับชมพิธีการดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ปีนี้ ครอบครัวและญาติจะได้ไม่ต้องเดินทางมาเพื่อลดความเสี่ยง หากความทราบด้วยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณ 62 ท่าน ได้ด้วยประการใดในสัมปรายภพ คงจะมีความปลาบปลื้มซาบซึ้งเป็นล้นพ้น ในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต            มหาวิทยาลัยนเรศวร บุตร ธิดา และหลาน ๆ ของอาจารย์ใหญ่ ขอพระราชทานกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้า เหนือกระหม่อมเป็นสรรพศิริมงคลตลอดไป

                 


  รายการไฟล์


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 08/04/2021 16:47 น.