คุณสุมิตรา พันธุ์ภักดี และครอบครัวมอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้มูลนิธิ รพ.มน.       เมื่อวันที่  4 สิงหาคม 2564  เวลา 14.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถไกร พันธุ์ภักดี พร้อมคุณพีรนุช พันธุ์ภักดี เป็นตัวแทน คุณสุมิตรา พันธุ์ภักดี และครอบครัว มอบเงินบริจาค 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้ป่วย และโรงพยาบาล ในด้านต่าง ๆ  โดยมี  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์   รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ และคุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ  คณะแพทยศาสตร์  เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณหน้าห้องรับรองมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

     


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 05/08/2021 16:16 น.