ผศ.ดร.วัชรพล สุขโหตุ คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มอบเงินบริจาค 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) ให้ รพ. มน.      เมื่อวันที่  5 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. .วัชรพล สุขโหตุ  คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน  มอบเงินบริจาค 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้ป่วย และโรงพยาบาล ในด้านต่าง ๆ  โดยมี  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ และคุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ  คณะแพทยศาสตร์  เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณหน้าห้องรับรองมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

      โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

     


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 05/08/2021 17:18 น.