งานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ ด้วยระบบออนไลน์       เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์   พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์   เภสัชกรหญิง กนกวรรณ  แพรขาว  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพ  และคุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ  คณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ ด้วยระบบออนไลน์ "Green to Nature"  โดยโปรแกรม Zoom ณ ห้อง Telemedicine 2  ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

        ในการนี้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการรับรอง โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีมาก  จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 17/08/2021 10:49 น.