คุณเพียงกานต์ เครือทอง บริจาค 20,000 บาท ให้กับรพ.มน.         เมื่อวันที่  19  สิงหาคม 2564  เวลา  10.30 น. คุณเพียงกานต์  เครือทอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน   มอบเงินบริจาค 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้ป่วย และโรงพยาบาล ในด้านต่าง ๆ  โดยมี   รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ และคุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ  คณะแพทยศาสตร์  เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณหน้าห้องรับรองมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 23/08/2021 15:06 น.