คุณนิภา ทัศนมานะ และครอบครัว บริจาค ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบ แบบเคลื่อนที่ Negative Pressure Isolation Room มูลค่า 267,500 บาท ให้กับ รพ.มน.       เมื่อวันที่  19  สิงหาคม 2564  เวลา  10.20 น.คุณนิภา  ทัศนมานะ  และครอบครัว    บริจาค ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบ แบบเคลื่อนที่ Negative Pressure Isolation Room มูลค่า 267,500 บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการปฏิบัติการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ และคุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ  คณะแพทยศาสตร์  เป็นผู้รับมอบ ณ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

   

      โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

   

   

   


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 27/08/2021 14:04 น.