DHS FORUM ครั้งที่ 2       วันนี้ (23 ส.ค.64) เวลา 08.30 น. - 13.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดและกล่าวแสดงความยินดีผ่านระบบออนไลน์ (VTR) กับโครงการ District Health System : DHS FORUM ครั้งที่ 2 (รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM) โครงการพัฒนารูปแบบ
  การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์ เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยในเขตสุขภาพที่ 2  
  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 ห้อง CC2-801 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก กล่าวต้อนรับ โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ หัวหน้าโครงการฯ โดยมีสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์จาก 47 อำเภอ 5 จังหวัด (พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก และสุโขทัย) รวมกว่า 150 คน

      การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ ในประเด็นการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอภายใต้หลักการ Six Building Blocks Plus One กับสถานการณ์โควิด-19 โครงการนี้ รวมทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนา ใจดี ผู้ประเมินภายนอก จากมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองจากทีมผู้ประเมิน

      โครงการ DHS FORUM ครั้งที่ 2 นี้ จัดให้มีพิธีมอบรางวัล  โดยนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มอบรางวัลประเภท Outstanding DHS Achievement Award จำนวน 10 รางวัล Outstanding DHS Participate Award จำนวน 2 รางวัล ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดี
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบรางวัลผลการดำเนินงาน การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอภายใต้หลักการ Six Building Blocks Plus One จำนวน 47 รางวัล  โดยรับเกียรติจาก ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวแสดงความยินดี

      นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดตัวนวัตกรรมล่าสุด  3 โปรแกรม 3 นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงระบบ
  สู่ระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์ เขตสุขภาพที่ 2 ได้แก่

  1. แอปพลิเคชัน หมอรู้จักคุณสำหรับคนพิการ แอปพลิเคชันที่จะทำให้คนพิการเข้าถึงระบบบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับคนพิการและผู้ดูแล “ง่าย ครบ จบที่แอปเดียว”
  2. Assist Program โปรแกรมการวางแนวทางในการบริหารจัดการโครงการ: ตัวช่วยในการประชุม ตัดสินใจเลือกประเด็นปัญหา และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ เพื่อนำสู่การจัดโครงการในพื้นที่
  3. Web Application โปรแกรมการบริหารจัดการโครงการ: ตัวช่วยที่จะทำให้การเขียน และการจัดการบริหารโครงการง่ายขึ้น และเป็นระบบ สนับสนุนการดำเนินงานด้านระบบสุขภาพระดับอำเภอ

   ในช่วงท้ายของโครงการฯ นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้กล่าวสรุปและกล่าวปิดโครงการ

   


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 23/08/2021 15:55 น.