คุณเฉลียว ชื่นเกษร มอบเงินบริจาค 400,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร         เมื่อวันที่  23 สิงหาคม 2564  เวลา 12.00  คุณเฉลียว  ชื่นเกษร มอบเงินบริจาค จำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้ป่วย และโรงพยาบาล ในด้านต่าง ๆ  โดยมี  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์   รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ และคุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ  คณะแพทยศาสตร์  เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

         มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 23/08/2021 16:12 น.