Kick off โครงการอบรมองค์ความรู้แก่ อสม. ด้านการตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง โดยชุดตรวจแอนติเจน (Antigen Test Kit : ATK)        เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564  ศ.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วม Kick off โครงการอบรมองค์ความรู้แก่ อสม. ด้านการตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง โดยชุดตรวจแอนติเจน (Antigen Test Kit : ATK) โดย มีพิธีเปิดโครงการผ่านระบบออนไลน์ กล่าวเปิด โดย นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   และ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมอบรม และผู้ร่วมงาน โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ต่อจากนั้นพิธีมอบปลอกแขนให้แก่สาธารณสุขอำเภอ 9 อำเภอ และ อสม. วิทยาศาสตร์ ณ อาคารเอนกประสงค์ ตลาดสดเทศบาล 5 (บ้านคลอง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

          การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สามารถนำเอาความรู้ไปแนะนำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดสด เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถใช้ชุดทดสอบ Antigen Test Kit ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อสนับสนุนการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 14/01/2022 16:43 น.