รพ.มน.ร่วมกับ รพ.สต.6 แห่ง (CUP NU) จัดโครงการพัฒนารูปแบบ การดูแลผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุกด้วยกรอบแนวคิด 6BB+1DHS  วันนี้ (3 ก.ย.64) 08.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนารูปแบบ การดูแลผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุกด้วยกรอบแนวคิด 6BB+1DHS และมอบนโยบายรวมทั้งแนวทางการประสานงานการดูแลผู้ป่วยโรค COVID-19 ของเครือข่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  (CUP NU) ทั้ง  6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ท่าโพธิ์ ท่าทอง วัดพริก เสาหิน วังน้ำคู้ งิ้วงาม) โดยมี รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ ผศ.พญ.พันธิตรา สิงห์เขียว  ผศ.นพ.นนท์ โสวัณนะ และคุณเนตรญา วิโรจวานิช ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

              สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย

  1.การนำเสนอผลการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชนและเสนอร่างรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรค COVID-19 เชิงรุกด้วยกรอบแนวคิด 6BB+1DHS

  2.การสาธิตและการฝึกปฏิบัติจริงการใช้ชุดทดสอบ ATK (Antigen test Kit) ให้กับ อสม.ทั้ง 6 รพ.สต. โดยมี นายอนุชา หอมสะอาด และ นายวิเทศน์ ป้อมทอง อสม.นักวิทย์ จาก รพ.สต.วัดพริก หมู่ 4 ที่ได้รับการอบรมการใช้ชุดทอดสอบ ATK ไปเมื่อวันที่ 1 ก.ย.64 และพยาบาลวิชาชีพจากงานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ มน. และ พยาบาลจาก รพ.สต.วังน้ำคู้ร่วมเป็นวิทยากร มี อสม.จำนวน 20 คน เป็นผู้เรียนรู้

  3.สาธิตการใช้ Application หมอรู้จักคุณ ภาค อสม. และการลงข้อมูลส่วน ATK

              จากนั้นมีพิธีมอบปลอกแขน อสม.นักวิทย์ ให้กับผู้ผ่านการอบรม จำนวน 20 คน โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  นางสาวอมรรัตน์ ทัศนกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก และนายธรรมรัตน์ เพชรี สาธารณสุขอำเภอเมือง ให้เกียรติมอบปลอกแขน และ หนังสือ DHS ระบบสุขภาพอำเภอ หลักการและแนวทางใหม่อีกด้วย

              โครงการดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์และร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน อาทิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน CUP NU เมื่อการฝึกอบรมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว อสม.จะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการค้นหาผู้เสี่ยงเชิงรุกภายในชุมชนได้เป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ด้วยกรอบแนวคิด 6BB+1DHS จะเป็นแนวทางที่สนับสนุนให้เกิดการทำงานประสานในทุกระบบของการทำงาน ก่อให้เกิดงานที่สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เป็น การต่อยอดจากระบบอำเภอที่พึงประสงค์ สู่การลงพื้นในระดับตำบลเกิดเป็นระบบตำบลที่พึงประสงค์ต่อไปได้อีกด้วย


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 03/09/2021 15:19 น.