คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร บริจาคเงิน 15,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร        เมื่อวันที่  10 กันยายน 2564  เวลา 14.00  น. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิตฯ และคุณพรทิพย์ น้อยเขมา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ  เป็นตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรคณะฯ มอบเงินบริจาคสมทบทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)เพื่อมอบเงินบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และเพื่อส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ติดเชื้อ COVID -19  โดยมี  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์     เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     

         มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 16/09/2021 16:36 น.