เกษียณสำราญ มน. ‘64       เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564  ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบโล่ ของที่ระลึก และเงินสวัสดิการเกษียณอายุ ในงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เกษียณสำราญ มน. ‘64  ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

        ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการทุกท่าน ซึ่งปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 23 ท่าน   เป็นบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  1.นางคณิดา นรัตถรักษา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  2.นางกำลัย สอนจันทร์ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัด หน่วยอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย งานบริหารจัดการทรัพย์สิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  3. นางปราณี เหล็กมั่น ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัด ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและงดงาม


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 23/09/2021 17:26 น.