คณะแพทยศาสตร์ มน.ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565      วันนี้ (30 ก.ย.2564) เวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการเปิดการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานหัวหน้าหน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ ห้อง CC-801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2

      ในการนี้ ท่านอฺธิการบดี ได้กล่าวแสดงความยินดีที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับมอบโล่ตรารับรองมาตรฐานระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง) มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Center : GECC)  ประจำปี พ.ศ. 2564 และกล่าวแนะนำทิศทางการวางแผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ ที่ต้องรับสถานการณ์ปัจจุบันและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย และการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงทรัพยากรในพื้นที่ สมุนไพรพื้นบ้าน นำมาวิจัยให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ที่ยังประโยชน์แก่ประชาชน และนิสิตแพทย์ต่อไป

      จากนั้น ศาสตราจารย์นายแพทย์ ศิริเกษม ศิริลักษณ์ ได้กล่าวแถลงนโยบายและทิศทางแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 โดยยังคงมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้ และจะต้องพัฒนาต่อไปสำหรับมาตรฐานใหม่ ๆ ทั้งระดับชาติและระดับสากล โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในทุกส่วนของโรงพยาบาลและการจัดการเรียนการสอนของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ ยังจะได้นำคำแนะนำของท่านอธิการบดีในเรื่องของการเปิดหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกเข้ามาอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ปี 2565 ด้วย

       ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม เป็นผู้นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านนโยบายและแผน รวมทั้งการพัฒนาด้านไอทีเพื่อเตรียมรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมิอาจคาดเดาได้ในทุกมิติ

      จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตได้นำเสนอแผนที่ใช้คำว่า LEARN มาเป็นตัวขับเคลื่อน โดยนิสิตแพทย์ ต้องมีการเรียนรู้ การละทิ้งการเรียนรู้ที่ควรละ และการนำความรู้กลับมาเรียนรู้ต่อยอดใหม่เพื่อพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

       ด้านการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี มากะนัดถ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน รวมทั้งการปรับระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

     นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลในปี 2565 ทั้งส่วนด้านการบริการ การพัฒนาด้านกายภาพ การพัฒนาเครือข่าย การมุ่งสู่มาตรฐาน AHA ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในปี 2565

       จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิรินันท์ ตรียะเวชกุล รองคณบดีฝ่ายการคลังและการจัดการทรัพย์สิน นำเสนอผลสรุปรายได้ในปี 2564 ซึ่งค่อนข้างน้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้จำเป็นต้องมีการปิด OPD ยกเลิกการผ่าตัด แต่สิ่งนี้จะไม่ใช่อุปสรรคต่อการทำงานเพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้นในปี 2565 แต่จะเรียนรู้จากปี 2654 เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้เพียงพอและมากขึ้น

        ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศรัญญา ศรีจันท์ทองศิริ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้กล่าวสรุปอัตรากำลังคน และการจัดทำ IDP สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่จะได้ส่งเสริมในปีนี้

            ด้านการวิจัยและคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและคุณภาพ นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยร้อยละ 90 มีผลสำเร็จตามเป้าหมาย แต่เรื่องงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ยังคงมีน้อยจำเป็นต้องมีการส่งเสริมต่อไปอีก ที่ผ่านมานักวิจัยของคณะได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ และมีนักสถิติที่มีความสามารถมาร่วมงานทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในปี 2565 มาตรฐานสำคัญที่จะต้องทำให้สำเร็จคือ TQA

          การนำเสนอแผนกลยุทธ์ทั้ง 6 ด้าน ของรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จะทำให้บุคลากรได้มีแนวทางในการทำงานในปีหน้า รวมทั้งการนำคำแนะนำจากท่านอธิการบดีมาปรับให้สอดคล้อง ทำอย่างต่อเนื่อง จะนำมาซึ่งความสำเร็จในก้าวต่อไปของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 30/09/2021 17:49 น.