มูลนิธิรพ.มน. มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ จำนวน 1เครื่อง ให้กับ รพ.มน. สำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิด – 19       วันนี้  (19 ตุลาคม 2564)  เวลา 13.00 น. รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ และเลขานุการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   พร้อมคุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการและกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ จำนวน  1เครื่อง  มูลค่า 1,300,000 บาท  ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิด – 19

      โดยมี ผศ.นพ.รวิสุต เดียวอิศเรศ  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ และรก.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาชั้น คลินิก  ผศ.พญ.สุภาวดี มากะนัดถ์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์   พญ.แพรว สุวรรณศรีสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และอาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ และ ผศ.นพ.เอกอมร เทพพรหม อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์  เป็นผู้รับมอบ  ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม  ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 19/10/2021 16:14 น.