คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการ NUH World Stroke Day 2021        วันนี้ (29 ตุลาคม 2564) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  แพทย์หญิงดวงนภา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ ประธานคณะกรรมการโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์   เป็นประธานเปิด โครงการ NUH World Stroke Day 2021   (Update ความรู้โรคหลอดเลือดสมองแก่บุคลากร) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)  ณ ห้อง Telemedicine 2 ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

        การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้  โดย ผศ.พญ.ดวงนภา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์  เรื่อง “สัญญาณเตือน Stroke และ Update Stroke Management Guideline"  นพ.จิโรจน์ จิรานุกูล  ภาควิชาศัลยศาสตร์  บรรยายเรื่อง "ICH Management Guideline"  ทีมโภชนากร รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายเรื่อง "อาหารสำหรับผู้ป่วย Stroke" ทีมกายภาพบำบัด รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร  บรรยายเรื่อง "กายภาพบำบัดเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วย Stroke  ต่อด้วย Work shop การบริหารยา   การคำนวณยา  การผสมยา โดย เภสัชกรวรรณิศา นารอด  และทีมพยาบาล stroke unit / ER ร่วมซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้กับบุคลากรสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีความซับซ้อนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 29/10/2021 16:44 น.