คณะแพทยศาสตร์ มน.ต้อนรับ ทีมผู้บริหารจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมประชุมและศึกษาดูงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข           เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.30 น. ทีมผู้บริหารและบุคลากรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำโดย  นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   ดำเนินการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขศาสตร์ให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง พัฒนาระบบประกันคุณภาพ ห้องปฏิบัติการด้านชันสูตรโรคและด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด เป็นที่ยอมรับและเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคในในการนี้ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน    ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา และภาควิชาพยาธิวิทยา  ณ   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  พร้อมผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับ

     


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 09/11/2021 16:01 น.