กิจกรรมวันเบาหวานโลก ปี 2564           เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00น.   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก  ปี 2564  นำโดยอาจารย์แพทย์หญิงแพรว  สุวรรณศรีสุข  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และ อาจารย์แพทย์หญิงศรินยา  สัทธานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม  ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

          การจัดโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม เจาะน้ำตาลปลายนิ้ว  คัดกรองเบาหวานขึ้นตา โดยภาควิชาจักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  ตรวจวัดความดันโลหิต คำนวณดัชนีมวลกายการให้ความรู้เกี่ยวกับยาและโภชนาการ การรักษาและป้องกันโรคเบาหวานจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การตอบคำถามชิงรางวัล ฯลฯ  โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ขยายผลสู่ชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 09/11/2021 16:35 น.