“มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา” มอบทุนการศึกษา ให้กับนิสิตแพทย์ มน. จำนวน 360,000 บาท       เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(ผู้แทนคณบดี)เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะจาก “มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา” รวมถึงผู้มอบทุน ณ ห้องประชุม CC2-801 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการรับมอบทุนการศึกษาจำนวน 6 ทุน ทุนละ 60,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 360,000 บาท สำหรับทุนดังกล่าว จะเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยมีรายชื่อผู้มอบทุนและนิสิตผู้รับมอบทุน ดังนี้

   คุณวนิกานต์ บุ้งทอง (ผู้มอบทุนการศึกษาแทนดร.เกยูร โชคล้ำเลิศ) มอบทุนการศึกษาให้แก่ นิสิตแพทย์วีรวัฒน์ เกษสาคร นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3

  คุณศิริพร  ลีปรีชานนท์ มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตแพทย์สรวิศ ศรีธเนศสกุล นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3

  นายแพทย์สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช และนายแพทย์สุรศักดิ์ เรืองวีรยุทธ ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลพิษณุเวช (ผู้มอบทุนการศึกษาแทนภก.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์) ให้แก่นิสิตแพทย์นิสิตแพทย์ธีรญา จันทะโก นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2

  ดร.สุรชัย   สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา (ผู้มอบทุนการศึกษาแทนคุณรัชนก โกหลำพ.ต.ท.หญิง ดร.กุสุมา วสุวานิช และคุณกิตติรัตน์ เมฆมณี) มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตแพทย์กฤชมล สมรักษ์     นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3ST, นิสิตแพทย์เบญจมาศ เยาว์ธานี นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 และนิสิตแพทย์ฤทธิชัย สามะหาดไทย นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4

     โดยมีอาจารย์แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและอาจารย์แพทย์หญิงศิดายุ สุริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมรับมอบทุนการศึกษาดังกล่าว โดยนิสิตแพทย์ผู้รับทุนได้กล่าวแสดงความรู้สึกต่อผู้มอบทุน และตั้งปณิธานว่าจะตั้งใจเรียน เป็นคนดี และเป็นแพทย์ที่ดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปในอนาคตต่อไป ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตเมตตา มา ณ โอกาสนี้ และหากท่านใดประสงค์จะมอบทุนให้แก่นิสิตแพทย์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 7848


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 10/11/2021 12:21 น.