การประชุมวิชาการครั้งที่ 13 เรื่อง "ดูแลตนช่วงโควิด ชีวิตสดใส ผู้สูงวัยกระดูกแข็งแรง" The 13 th Annual Meeting in Metabolic Bone Disease and Orthogeriatrics 2021         วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.00 น.  ศ.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการครั้งที่ 13 เรื่อง "ดูแลตนช่วงโควิด ชีวิตสดใส ผู้สูงวัยกระดูกแข็งแรง" The 13 th  Annual Meeting in Metabolic Bone Disease and Orthogeriatrics 2021   โดยมี  รศ.นพ.ปิติ  รัตนปรีชาเวช หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ กล่าวรายงาน  และผศ.พ.ต.ต.นพ.ธงชัย สุนทราภา ประธานอนุสาขาออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัยและโรคกระดูกเมตาบอลิกราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย กล่าวให้โอวาท     ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

        การจัดโครงการในครั้งนี้  จัดขึ้นโดย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมมือกับอนุสาขาออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัยและโรคกระดูกเมตาบอลิก ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการแก่แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และผู้สนใจเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน โรคกระดูกเมตาบอลิก และออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย

           กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการ การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยในแบบต่าง ๆ โดยคณาจารย์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สำเร็จการศึกษาในปีที่ผ่านมา และบูธนิทรรศการ รูปแบบการประชุมเป็นแบบผสมผสาน (Hybrid Conference ) ทั้งแบบ Onsite ณ ห้องคอนเวนชั่น และห้องประชุมร่วมได้แก่ห้องลพบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน ซึ่งได้แสดงเอกสารการฉีดวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็ม ส่วนการจัดห้องประชุมจัดตามหลัก Social Distancing  ด้านการประชุม Online มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง ระบบ Z0om ของราชวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการจัดบูธนิทรรศการด้วย


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 12/11/2021 13:07 น.