คณบดีและทีมบริหารร่วมเป็นวิทยากรในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ของการไฟฟ้านครหลวง          วันนี้ (8 ธันวาคม 2564) เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ ได้ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินฯ เพื่อนำไปสู่การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของจุดสัมผัสภายใต้โครงการตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการของจุดสัมผัส ประจำปี 2564 จัดโดยการไฟฟ้านครหลวง ผ่านระบบ Zoom Meeting

         ในการนี้ คุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ ภญ.กนกวรรณ แพรขาว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพ นายเกรียงศักดิ์ พลทอง หัวหน้าหน่วยพัฒนาบริการระบบสื่อทางไกล นางสาวจามรี อ่อนโฉม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 08/12/2021 12:10 น.