คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564        เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564  เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในงานพิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิตแพทย์ ณ ห้องประชุม ณ ห้อง CC - 802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

         การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้แก่ศิษย์ตลอดมา และยังเป็นสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามของไทย  นอกจากจะมีพิธีมอบพานดอกไม้ แด่อาจารย์แพทย์ตามประเพณีแล้ว ยังมีพิธีมอบโล่รางวัล อาจารย์แพทย์ “อาจารย์แพทย์ในดวงใจ” และโล่ประกาศเกียรติคุณด้านความประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมจริยธรรม จากแพทยสภา และคณะแพทยศาสตร์ รวมถึงประกาศนียบัตรแก่นิสิตแพทย์ที่ได้คะแนนสูงสุดในรายวิชาต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2563 ตลอดจนตัวแทนนิสิตจากชมรมต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเชิดชูคุณงามความดีต่อผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ต่อไป ทั้งนี้การจัดกิจกรรมได้ยึดหลักมาตรการ D-M-H-T-T  อย่างเคร่งคัด เพื่อความปลอดภัย

     


    รายการไฟล์


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 15/12/2021 10:37 น.