พิธีมอบสัญลักษณ์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร         เมื่อวันที่  14 และ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 น. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และคณาจารย์ร่วมมอบสัญลักษณ์ประจำคณะให้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564  จำนวน 178 คน  ณ ห้อง CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2

         การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตด้วยกัน ตลอดจนนิสิตกับอาจารย์ ปลูกฝังให้นิสิตเห็นความสำคัญในสิ่งต่างๆ ที่คณะมอบให้ และเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 16/12/2021 10:55 น.