รพ.มน.ซ้อมแผนเส้นทางเดินรถฉุกเฉิน          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564  เวลา 10.00 – 12.00 น. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีการซ้อมแผนเส้นทางเดินรถฉุกเฉินเพื่อถวายความปลอดภัยทางการแพทย์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563  วันที่ 30 ธันวาคม 2564

         ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม นางภัทราวรรณ  สุพรรณไพบูลย์ รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านบริการผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน ทีมพยาบาลแผนกฉุกเฉิน พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดงานอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมฝึกซ้อมแผนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 21/12/2021 09:42 น.