ทุกคณะทุกหน่วยงานของ ม.นเรศวร จัดสถานที่ตรียมพร้อมตรวจ ATK เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร          วันนี้(27 ธ.ค.2564) เวลา 08.30-12.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์  นายแพทย์สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ (แพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและบุคลากรงานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ ลงพื้นที่ในคณะและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้คำแนะนำด้านการจัดเตรียมสถานที่สำหรับรองรับการตรวจ ATK ด้วยตนเอง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 28-30 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ทุกหน่วยงานมั่นใจในมาตรฐานการจัดสถานที่ นำมาซึ่งความปลอดภัยของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

          ในการนี้ช่วงเช้าได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรมาช่วยปฏิบัติงานจาก สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 6 แห่ง  อสม.นักวิทย์ ผ่านระบบ Zoom เพื่อสรุปแผนและขั้นตอนการทำงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ในการดูแลมาตรฐานความปลอดภัยในการตรวจ ATK ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคม นี้    ทางคณะแพทยศาสตร์ ในนามมหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานทุกแห่งมา ณ โอกาสนี้


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 27/12/2021 16:31 น.