ผลการตรวจ ATK ผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 4,352คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ       วันนี้( 28 ธันวาคม 2564 ) เวลา05..30-12.00 น.  บัณฑิต มหาบัณฑิต  ดุษฎีบัณฑิต และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ COVID –19 ชนิด Antigen Test Kit (ATK) ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างใกล้ชิด ก่อนการฝึกซ้อมย่อยตามต้นสังกัด พร้อมกันนี้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมใหญ่ วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564  ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

       ผลการตรวจ ATK สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีผู้รับการตรวจทั้งสิ้น 4,352 คน ผลการตรวจยืนยันเป็นลบทั้งหมด

       โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรขอขอบคุณสาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก  รพ.สต.  อสม.นักวิทย์ ฝ่ายการพยาบาล/งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ  กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) คณะและหน่วยงานทุกหน่วยในมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในครั้งนี้และขอความร่วมมือทุกท่านที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตฯ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและปฏิบัติตนตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

   

  ขอบคุณภาพจาก :FB กองอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยนเรศวร , FB มหาวิทยาลัยนเรศวร ,FB คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร , FB คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,งานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ ,งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ

   


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 28/12/2021 17:58 น.