พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร     วันนี้( 30 ธันวาคม 2564 ) เวลา 09.00 น. โดยประมาณ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

     พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย ได้แก่ ดร.สุธนี บิณฑสันต์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  นางสาววนิดา พึ่งสุนทร ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนศึกษา และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563 มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน  4,492  คน ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก 83 คน ระดับปริญญาโท 383 คน และระดับปริญญาตรี 4,026 คน  ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

     การนี้มีบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  สำเร็จการศึกษา  155 คน  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  จำนวน 107 คน  และในปีนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้เข้ารับพระราชทาน “ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต” (การบริหารการศึกษา) สาขาบริหารการศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

     ด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19  สำหรับ บัณฑิต มหาบัณฑิต  ดุษฎีบัณฑิต และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วน
  ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยจัดให้มีมาตรการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้วยชุดตรวจ COVID –19 Antigen Test Kit (ATK) ภายใต้การกำกับดูแลของทีมแพทย์ พยาบาลฝ่ายการพยาบาล บุคลากรงานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  พร้อมด้วยบุคลากรจากสาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก  พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 6 แห่ง(รพ.สต.ท่าโพธิ์ ท่าทอง วัดพริก เสาหิน งิ้วงาม วังน้ำคู้)  อสม.นักวิทย์  อย่างใกล้ชิด ทางคณะแพทยศาสตร์ต้องขอขอบพระคุณจิตอาสาและบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่เสียสละเวลามาช่วยมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอย่างสูง

     นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือด้านระบบการเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูล จากกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) ทำให้มีการรายงานผลการตรวจ ATK ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ โดยมีผู้รับการตรวจทั้งสิ้น 4,352 คน ผลการตรวจยืนยันเป็นลบทั้งหมด  มหาวิทยาลัยนเรศวรยังมีมาตรการขอความร่วมมือให้ทุกท่านที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตฯ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและปฏิบัติตนตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ของกระทรวงสาธารณสุข และประกาศของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

       คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 30/12/2021 14:53 น.