ในโอกาสครบรอบ 28 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 เรื่อง Situation updates on COVID-19       เมื่อวันที่ 18 มกราคม  2565  เวลา 08.30 น.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 เรื่อง Situation updates on COVID-19 ในโอกาสครบรอบ 28 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร   และศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงาน ณ หอประชุมมหาราช ชั้น 2 อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ปาฐกถาธรรม เรื่อง การปรับตัวปรับจิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย 

   และ Live Show 28th Anniversary of Faculty of Medicine Naresuan University. “Innovative Medical School to Provide the Leader in Health System.” จะพาชมนวัตกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ 1. หอผู้ป่วยวิกฤตระบบทางเดินหายใจ (Respiratory care unit : RCU)  1 เดียวในภาคเหนือตอนล่าง 2. ห้องตรวจทางไกลTelemedicine นวัตกรรมเชื่อมโยงแพทย์กับคนไข้ในยุค COVID-19   3. Cohort Ward with IoT และ น้อง MENU "Delivery Robot  หุ่นยนต์ขนส่งยาและอาหาร รวมทั้งรางวัล โรงพยาบาลแห่งแรกในอาเซียน ที่ได้รับรางวัล Winner of the APSIC Safe Surgery Award  ระดับอาเซียน รางวัลระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง) ศูนย์ราชการสะดวก (Government  Easy  Contract  Center : GECC) รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green สำนักงานสีเขียว ระดับดีมาก

  และพิธีมอบรางวัลรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น (The seven-star doctor) 

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564  ได้แก่

   

  1. นายแพทย์อับดุลย์มะรุสดี ศิริกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

   

  1. นายแพทย์สัจจชน ช่างถม นายแพทย์ชำนาญการ

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ประจำกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

   

  รางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2563  จำนวน 6 รางวัล 

   1.รางวัลการจัดทำคลังข้อสอบ ร่วมกับเครือข่ายชั้นคลินิกดีเด่นประจำปีการศึกษา 2563  ได้แก่

  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

   2.รางวัลการจัดการเรียนการสอน Active Learning ระดับชั้นคลินิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์   ภาควิชาศัลยศาสตร์

   3.รางวัลการจัดการเรียนการสอน Active Learning  ระดับรายวิชาชั้นปรีคลินิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563ได้แก่  รายวิชา ระบบประสาท 2   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงนภา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์   ภาควิชาอายุรศาสตร์

   4.รางวัลการจัดการเรียนการสอน Active Learning  ระดับรายวิชาชั้นปรีคลินิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ   ภาควิชาอายุรศาสตร์

   5.รางวัลการจัดทำสื่อการสอน e-Learning ระดับภาควิชาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่

  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

   6.รางวัลการจัดทำสื่อการสอน e-Learning  ระดับอาจารย์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงไกลตา ศรีสิงห์  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

             ด้านวิชาการ รับฟังบรรยายวิชาการ เรื่อง COVID-19 Health system response monitor นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  Great Communication in COVID-19 โดย รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  “การทำวิจัย” Research in the digital Era โดย รศ.พญ.ธัญนันท์ ใบสมุทร (เรืองเวทย์วัฒนา) โรงพยาบาลรามาธิบดี  Update treatments and vaccines for COVID-19 โดย นายแพทย์สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล คณะแพทยศาสตร์ มน. Real life type 2 diabetes mellitus management for COVID-19 patients   พญ.แพรว สุวรรณศรีสุข คณะแพทยศาสตร์ มน. เสวนาวิชาการหัวข้อ  COVID-19 in special condition โดยทีมแพทย์พยาบาล รพ.ม.นเรศวร

              ด้านการวิจัย ชมการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตแพทย์ จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทั้ง 5 แห่ง เพื่อประกวดผลงานวิจัยนิสิตดีเด่น พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณการจัดการเรียนการสอน

  สำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้จัดการประชุม 2 รูปแบบได้แก่  Onsite จัดให้มีการเว้นระยะห่างตามมาตรฐานและปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเปิดให้รับชมผ่าน Online ในหลายช่องทางได้แก่

  Web Site มหาวิทยาลัยนเรศวร www.nu.ac.th  Facebook : มหาวิทยาลัยนเรศวร

  Web Site คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร www.med.nu.ac.th

  YouTube : Medicine NU-PR Channel Facebook : @PR.MedicineNU

  ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมประชุมและผู้รับชมการประชุมในครั้งนี้จะได้รับประโยชน์ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ ทั้งองค์ความรู้ด้านวิชาการที่ทันสมัย ประสบการณ์การให้การดูแลผู้ป่วย การปรับจิตใจให้เท่าทันสถานการณ์ลดความเครียดให้กับตนเองและถ่ายทอดให้คนรองข้างได้มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจไปด้วยกัน สมดังเจตนาแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และวิสัยทัศน์ “โรงเรียนแพทย์ที่ใช้นวัตกรรมสร้างผู้นำด้านระบบสุขภาพ :  Innovative Medical School to Provide the Leader in Health System

   

   


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 19/01/2022 18:41 น.