การตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร



       เมื่อวันที่ 19  มกราคม 2565   รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์  พร้อมทีมผู้บริหาร  และอาจารย์แพทย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ กรรมการจากราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  นำโดย พล.ท.ผศ.นพ.ดุษฎี ทัตตานนท์, ผศ.นพ.ธนะรัตน์ บุญเรือง, นพ.ธนนิตย์ สังคมกำแหง และ รศ.นพ.จิรชาติ ไกรศรินท์  เพื่อตรวจประเมินภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ  ในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2565  เพื่อให้แผนงานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ ผ่านการประเมินศักยภาพในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และได้รับการอนุมัติให้เปิดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ จากแพทยสภาต่อไป

       ทั้งนี้ รศ.นพ.ปิติ  รัตนปรีชาเวช  หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์  นำเสนอข้อมูลคณะแพทยศาสตร์และภาควิชาออร์โธปิดิกส์  ณ ห้องประชุมทองจันทร์ ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

   

   

  ข่าว: งานประชาสัมพันธ์  คณะแพทยศาสตร์

  ภาพ: นายธีรภัทร  ลิ้มสกุล  งานการศึกษาหลังปริญญา  คณะแพทยศาสตร์


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 21/01/2022 16:33 น.