รพ.มน.คว้ารางวัล APSIC Safe Surgery Award 2019 รางวัลแรกของประเทศไทยในระดับเอเชียแปซิฟิก       ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยในการนำเสนอนวัตกรรมในโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ว่า “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัล APSIC Safe Surgery award 2019 รางวัลแรกของประเทศไทยในระดับเอเชียแปซิฟิกจากผลงานที่ส่งเข้าประกวด ได้แก่ “Decrease in surgical site-infection rate as a result of bundle preoperative preparation improvement project at Naresuan Hospital” จากผลการดำเนินงานที่ทำให้ได้รับรางวัล คือ  สามารถลดการติดเชื้อโดยปรับกระบวนการเตรียมพื้นผิวผ่าตัดที่หอผู้ป่วย ปรับปรุงแนวทางการอาบน้ำหรือฟอกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ การล้างมือก่อนผ่าตัดที่ถูกต้อง เทคนิคและระยะเวลาการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อบนพื้นผิวผู้ป่วยก่อนลงมีดที่ถูกต้อง และจะเข้ารับรางวัล ในวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2565 ณ ประเทศสิงคโปร์

        สำหรับ APSIC หรือ  Asia Pacific Society of Infectious Control เป็นองค์กรนานาชาติที่ก่อตั้งในปี 1998 มีวัตถุประสงค์ในการลดการติดเชื้อในโรงพยาบาล กำกับติดตาม เฝ้าระวังโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ  มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และการพัฒนาคุณภาพต่างๆมากมาย รวมถึงการมอบรางวัลให้กับโรงพยาบาลที่ดำเนินโครงการคุณภาพประจำปีใน 3 สาขา ได้แก่ 1) APSIC Safe Surgery Award  2)APSIC CSSD Centre of Excellence Award 3)APSIC Hand Hygiene Excellence Award

       ด้าน รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ กล่าวว่า  ”เนื่องจากทีมงานเห็นว่าพวกเรามีความสามารถในการพัฒนางานตลอดเวลา และเห็นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยกับผู้ป่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นอันดับ 1 ในเรื่องของขั้นตอนการเข้าเคสผ่าตัดจึงได้ปรับปรุงระบบงานให้มีมาตรฐานสามารถส่งเข้าร่วมโครงการในสาขา APSIC Safe Surgery Award   โดยทางผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเห็นว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้โรงพยาบาลมีแนวปฏิบัติที่ดี มีการสร้างทีมงาน และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย ลดการติดเชื้อจากการผ่าตัด และจากการดำเนินงานทางทีมงานก็มีความร่วมมือร่วมใจในทุกภาคส่วนทั้งผู้บริหาร บุคลากรหน้างาน บุคลากรสายสนับสนุน ทำให้เกิดเป็นความสำเร็จในครั้งนี้ ดังวิสัยทัศน์  “โรงเรียนแพทย์ที่ใช้นวัตกรรม สร้างผู้นำด้านระบบสุขภาพ”

       สำหรับรางวัลดังกล่าวเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้พัฒนางานตนเองต่อไปอย่างไม่หยุด รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับโรงพยาบาลใดที่สนใจการพัฒนางานด้านนี้ ซึ่งปัจจุบันมีโรงพยาบาล หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาขอศึกษาดูงาน ซึ่งเราก็พร้อมจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานด้านนี้ให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงต่อไป”

       และในโอกาสนี้ คุณพจนินทร์ สิทธิประเสริฐ ตัวแทนบริษัท 3M Thailand Limited ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีในโอกาสที่โรงพยาบาลได้รับรางวัลคุณภาพระดับอาเซียนในครั้งนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วย คุณเนตรญา วิโรจนวานิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล คุณนิตยา แก้วตาทิพย์ หัวหน้าห้องผ่าตัด พร้อมทีมห้องผ่าตัดและทีมงานภัณฑ์ปลอดเชื้อกลาง ได้ร่วมรับมอบ ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 02/08/2022 10:22 น.