Premium Clinic รพ.มน.เปิดให้บริการรับนิสิตเข้าระบบ Home Isolation  Premium Clinic รพ.มน.เปิดให้บริการ นิสิตเข้าระบบ Home Isolation

   

  วันนี้ (16 ก.พ.65) เวลา 10.00-16.00 น. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพันธิตรา สิงห์เขียว หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว นางเนตรญา วิโรจวาณิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล คุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ พร้อมทีมพยาบาลวิชาชีพงานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ เปิดให้บริการ นิสิตเข้าระบบ Home Isolation

  ทั้งนี้ห้องตรวจ Premium Clinic อยู่ณ บริเวณชั้น 1 อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยปกติจะเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย  ในวันนี้ได้เปิดให้นิสิตที่ได้กรอกข้อมูลลงทะเบียนผ่าน Google Form ของมหาวิทยาลัย และได้รับการนัดหมายและการประเมินจากทีมแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์สีเขียว คือไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อยมาก และมีความพร้อมในการดูแลพักรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)  โดยแพทย์ได้จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้ไอแก้เจ็บคอ และ ถุงวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในระบบดูแลที่บ้าน  โดยทาง รพ.มน.จะตรวจติดตามอาการผ่าน Line : HI รพ.มน. การกักตัวมีกำหนด 10 วัน (ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขนับตั้งแต่วันยืนยันผลตรวจเป็นบวก) มีนิสิตเข้ารับบริการจำนวน 38 คน

  สำหรับนิสิตที่ตรวจ ATK แล้วพบผลบวก ขอให้กรอกข้อมูลลงทะเบียนผ่าน Google Form ของมหาวิทยาลัย (ตามภาพที่แนบมาด้วยนี้) เพื่อเข้าระบบการรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) ต่อไป


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 16/02/2022 21:54 น.