งดให้บริการแล้ว Premium Clinic ประสานเข้าระบบ CI&HI รพ.มน.ต่อไป  งดให้บริการแล้ว Premium Clinic ประสานเข้าระบบ CI&HI รพ.มน.ต่อไป

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพันธิตรา สิงห์เขียว หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว เปิดเผยว่า “ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 11 - 18 กุมภาพันธ์ 2565   ภาควิชาร่วมกับงานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  เปิดให้บริการ Premium Clinic ณ ชั้น 1 อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร  สำหรับนิสิตที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก  เข้ารับบริการให้การรักษาแบบ Home Isolation  ทำการรักษาโดยการให้ยาฟาวิพิราเวียร์    และมีระบบการตรวจติดตามอาการทุกวันทางกลุ่มไลน์  ซึ่งนิสิตสามารถแจ้งอาการผิดปกติได้ตลอด 24 ชม. รวมทั้งมอบถุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นได้แก่ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ปรอทวัดไข้  ยาสามัญอื่น ๆ กรณีมีอาการ รวมทั้งวัสดุที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต ได้แก่ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ ถุงดำ ถุงซิบ น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาด และคู่มือแนะนำการปฏิบัติตน ฯลฯ  ที่ผ่านมามีนิสิตเข้ารับการรักษาจำนวน 231 ราย  รักษาหายแล้ว 94 ราย  โดยนิสิตที่เข้าระบบและยังไม่ครบเวลากักตัว จะได้รับการติดตามต่อเนื่องจนครบระยะเวลาการรักษาที่ไม่สามารถแพร่เชื้อได้

  ปัจจุบันอัตราการแพร่ระบาดในกลุ่มนิสิตลดลงแล้ว  ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจึงของดให้บริการ Premium Clinic ดังนั้นตั้งแต่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป หากนิสิตตรวจ ATK และมีผลบวก ขอให้นิสิตติดต่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ โรงพยาบาลตามสิทธิการรักษา หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน ต่อไป

                  ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณนิสิตที่ได้บริจาคเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วและปรอท เพื่อไว้ใช้สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป

   


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 20/02/2022 07:22 น.