การตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มน.       เมื่อวันที่ 18  กุมภาพันธ์  2565   ศ.ดร.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร ผศ.นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ และอาจารย์แพทย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย นำโดย นพ.ชาญเวช ศรัทธาพุทธ  นพ.อภิชาต พลอยสังวาลย์   นพ.ชุมพล ว่องวานิช  นพ.ไพวิทย์ ศรีพัฒน์พิริยกุล นพ.วิวัฒน์ ลีวิริยะพันธุ์ และนพ.วีระยุทธ โถวประเสริฐ เพื่อตรวจประเมินภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ  เพื่อให้แผนงานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ ผ่านการประเมินศักยภาพในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

     ทั้งนี้ ผศ.นพ.สธน ธรรมอำนวยสุข ประธานหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน นำเสนอข้อมูลคณะแพทยศาสตร์และภาควิชาศัลยศาสตร์ ณ ห้องประชุมทองจันทร์ ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

   

   

     ข่าว: งานประชาสัมพันธ์  คณะแพทยศาสตร์

    ภาพ: นายธีรภัทร  ลิ้มสกุล  งานการศึกษาหลังปริญญา  คณะแพทยศาสตร์


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 02/03/2022 11:25 น.