การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คณะแพทยศาสตร์       เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล เข้ารับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์) การปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 3 วาระที่ 2 (1 กันยายน 2561 – 31 สิงหาคม 2564) ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

   

  ข่าว :สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ภาพ: คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

   


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 08/03/2022 12:12 น.