ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565        เมื่อวันที่  4 มีนาคม  2565   เวลา 09.00 น.  ศ.ดร.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565    โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์  รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ ไทย   ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์  รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ร่วม การประชุมออนไลน์ ด้วยระบบ Z00M Meeting ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 11/03/2022 15:36 น.