การประชุม LOWER NORTH URO MIS ครั้งที่ 4 หัวข้อ “Hands-on surgical workshop for expertise in TUAEP”       เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 นายแพทย์นิติ  เหตานุรักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม LOWER NORTH URO MIS ครั้งที่ 4 หัวข้อ “Hands-on surgical workshop for expertise in TUAEP” ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ ชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  โดยมี นายแพทย์พรเทพ รัชฎาภรณ์กุล   นายแพทย์ภัทร รอดอ่อง  นายแพทย์ธนสิทธิ์ ประกอบผล อาจารย์แพทย์ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดงานในครั้งนี้

        การจัดการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการ เสริมสร้างทักษะด้านการผ่าตัดด้าน minimal invasive surgery  และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 2 ในหัวข้อ Hands-on surgical workshop for expertise in TUAEP โดยมีวิทยากรหลักคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรง และ นายแพทย์ชาคร ติลกเลิศ  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายและร่วมในภาคปฏิบัติเป็นจำนวน มากทางผู้จัดหวังเป้นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน และผู้ป่วยได้


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 21/03/2022 16:30 น.