สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “อาการไตอักเสบ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฟอกไต”         เมื่อวันที่   22 มีนาคม 2565  เวลา 10 .00 น. อ.นพ.ธีระชัย ธรรมาธิวัฒน์  อายุรแพทย์โรคไต  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้สัมภาษณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz  โดยคุณอดิเรก มีบุญ เป็นผู้สัมภาษณ์ ในประเด็นเรื่อง  “อาการไตอักเสบ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฟอกไต”


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 25/03/2022 09:17 น.