โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 “เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว” ในรูปแบบ online ผ่านระบบ Zoom           เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศิริเกษม    ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 “เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว” ในรูปแบบ online ผ่านระบบ Zoom  พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับวิทยากรจากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์  ดร.นายแพทย์ พินิจ หิรัญโชติ และ พลตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิฎาพล วัฒนกูล และกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่6 ที่เข้าร่วมโครงการ โดยแพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ  ณ  ห้อง Telemedicine 1  ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

           โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 “เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว” ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ มีหัวข้อดังนี้ กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม", การบริหารความเสี่ยงแนวทางป้องกันและข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกฟ้อง, คุณภาพและความปลอดภัยในการประกอบวิชาชีพ  วิทยากรโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ พลตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิฎาพล วัฒนกูลและดร.นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ  และเสวนาเรื่อง การใช้ชีวิตของแพทย์จบใหม่ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุกินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม  แพทย์หญิงศิดายุ สุริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา แพทย์หญิงญาตินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตแพทย์หญิงตติมา กล่อมจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและแพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ ต่อด้วย "รัก ผูกพันธ์ ภูมิใจ มหาวิทยาลัยนเรศวร"โดยทีมงานศิษย์เก่า กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

          การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นิสิตได้ตระหนักถึงการเป็นแพทย์ที่ดี เป็นแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพแพทย์  เป็นการตรียมพร้อมเข้าสู่วิชาชีพแพทย์ ให้มีเจตคติที่ดีในการเป็นแพทย์ ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสามารถเรียนรู้เองได้ในอนาคตและส่งเสริมความรักและความผูกพันระหว่างนิสิตแพทย์และคณะแพทยศาสตร์ให้มีมากยิ่งขึ้น


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 28/03/2022 11:59 น.