พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563     ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 และกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้รับรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์   ณ ห้องประชุม CC2-801 ชั้น 8  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศรัญญา  ศรีจันท์ทองศิริ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมาของพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

        ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563   สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับคณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยนเรศวร     ด้วยการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงการบริจาคเงินสมทบทุนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย  จำนวน 4 ราย   (ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138      ตอนพิเศษ 2  ข  วันที่  29  มกราคม  2564)

  ในโอกาสนี้ มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 ต้นสังกัดที่เสนอขอพระราชทาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 4 ราย เรียงตามลำดับในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้

   

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 1 ราย ได้แก่

       นายสุรชัย  รัตโนภาส ลำดับที่ 143

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 3 ราย ได้แก่

        1.นายชัยรัตน์ สิทธิวิรัชธรรม                   ลำดับที่ 26

        2.นางกนกวรรณ สิทธิวิรัชธรรม               ลำดับที่ 170

        3.นางสาวนิลวรรณ อยู่ภักดี                   ลำดับที่ 235

   

  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เพื่อให้ผู้ได้รับพระราชทาน  และบุคคลทั่วไป    จักได้สำนึกในคุณแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ และเกียรติที่ได้รับพระราชทาน   ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์  ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

   

   


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 11/04/2022 16:54 น.