โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงานสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565      เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงานสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 พร้อมกล่าวต้อนรับ   ณ ห้อง CC2-416 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2

        การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อาทิ ข้อมูลพื้นฐาน นโยบายการบริหารจัดการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน สิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ และเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะให้ได้รับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของแต่ละภาควิชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสอนหัตถการ การสอนวิชาการที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์แพทยสภา เพื่อให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 23/05/2022 16:59 น.